Naturligt

Hälsosam och bördig jord tack vare biodynamisk odling

På Weleda lägger vi stor vikt på att bibehålla en hög kvalité på våra produkter och råvaror. I våra trädgårdar odlas allt enligt den biodynamiska metoden, nedan förklarar vi vad en biodynamisk odling är och hur den kan främja friska jordar.

Varför biodynamiskt jordbruk främjar friska jordar

Det är inte skogarna, utan jorden som fungerar som vår planets största kollager efter haven. Jord, som en levande del av jordskorpan, filtrerar också regnvatten för att skapa nytt rent dricksvatten. Utan jordens kraft skulle det inte finnas någon mat.

Vad är biodynamisk odling?

Biodynamisk odling var en av de tidigaste odlingsformerna inom det ekologiska jordbruket. Biodynamiskt jordbruk innehåller ett kretsloppstänkande som kan liknas vid ett självförsörjande ekologiskt jordbruk. Den biodynamiska odlingen är grundad av Rudolf Steiner och gjordes i syfte att utveckla odlingsmetoder som skulle ge människan bättre näring. 

Frisk, stärkt och bördig jord med biodynamisk odling

Över 90% av vår mat växer i jorden. Två tredjedelar av världens arter lever i jorden. Biodynamisk odling bevarar humuslagret och kan bidra till att skapa ny humus — vi har sett detta under årtionden i Weledas trädgårdar.

Allt som växer och blomstrar i våra trädgårdar och åkrar odlas enligt biodynamiska metoder. Vi använder en mängd olika naturliga metoder för att hålla jorden frisk, för att stärka den och för att göra den mer bördig. Detta innebär också att det är mindre risk för att sjukdomar sprider sig.

Det tar väldigt lång tid för hälsosam, bördig jord att utvecklas – cirka 15 000 år för bara en meter jord.

Hur uppstod idén med ekologiskt, biodynamiskt jordbruk?

En grupp jordbrukare bad naturvetenskapsmannen och filosofen Rudolf Steiner (en av grundarna av Weleda) om råd. Jordbrukarna var oroade över att kvaliteten på deras produkter, jordens bördighet och deras växters och djurs hälsa hade försämrats märkbart. Steiner gav sedan en serie föreläsningar om “jordbrukets välstånd”. Detta var 1924 – och markerade starten för modern biodynamisk odling.

Humus ger näring åt jorden

Det börjar med att sten sprängs av frost och därmed vittrar. Värme och fukt utlöser kemiska reaktioner som sönderdelar stenen till de fina partiklar som bildar jord. Rester av växter och djur, samt blad och barr som har fallit till marken bildar ett lager organiskt material som långsamt omvandlas av mikroorganismer till humus. Detta humuslager innehåller viktiga näringsämnen och mineraler för växter och små jordorganismer. Normal åkermark har en humushalt på 1 till 4 %. Så kallad svart jord, som är särskilt rik på humus, kan innehålla upp till cirka 12 % humus.

Gröngödsel skyddar jorden

Varje år försvinner omkring 10 miljoner hektar åkermark över hela världen, ett område som är ungefär lika stort som Sydkorea. Idag innehåller en fjärdedel av världens totala markyta betydligt mindre humus och näringsämnen än för 25 år sedan, eller så är den inte längre lämplig för odling av grödor. Detta beror på avskogning, svedjebruk, klimatförändringar, jordbruk och intensivt lantbruk som tömmer jorden på de näringsämnen som krävs.

Biologisk mångfald i Weledas trädgårdar

Weledas medicinska växtträdgård i Tyskland är den största biodynamiska trädgården i Europa. På våren, efter vintervilan, börjar våra trädgårdsmästare att vända jorden i rabatter och på fält för att förbereda den för nya frön och unga plantor. Under denna tid upplever de jorden som grunden för allt liv. En handfull jord innehåller nästan lika många levande varelser som det finns människor på jorden: miljarder mikroorganismer och små varelser som bakterier, maskar, svampar, kvalster, hoppstjärtar, gråsuggor, skalbaggar och alger. Även om de inte är stora, så är dessa små invånare våra hjälpredor, och deras roll är av stor betydelse: de gör jorden bördig. När vi vänder jorden, ser vi till att vi bara ingriper i jordlivet i den utsträckning som är absolut nödvändig.

Så kan du ge näring åt friska jordar

Oavsett om det handlar om din egen trädgård eller val du gör när du handlar, så finns det några sätt som du kan bidra till att ge näring åt friska jordar:

  • Plantera en blomsteräng istället för en gräsmatta eller lägga grus: Vilda växter i trädgården ger en livsmiljö för små organismer och en mångfald av rötter som växer till olika djup i jorden.
  • Bättre jord tack vare gröngödsel: Växter som klöver eller alfalfa kan sås och sedan arbetas ner i jorden strax före, under eller efter blomningen. Grön gödsel fungerar som ett naturligt gödselmedel, luftar och ger näring åt jorden och förbättrar dess vattenbehållning.
  • Köp ekologisk mat: Ekologiskt jordbruk avstår i stor utsträckning från användning av kemiska bekämpningsmedel och syntetiska mineralgödselmedel. Detta gynnar i sin tur jorden.