Engagemang för människor och biologisk mångfald

Weleda strävar mot en värld med rättvisa förhållanden för människor och biologisk mångfald. UEBT-märket "SOURCING WITH RESPECT" intygar att vi skyddar biologisk mångfald under odling, skörd och bearbetning av de naturliga ingredienserna vi använder. Det visar också vårt åtagande att betala alla i vår försörjningskedjans rättvisa löner och behandla dem med respekt.

Vad betyder "SOURCING WITH RESPECT"?

UEBT-märket utfärdas av Unionen för Ethical BioTrade (UEBT). Det garanterar våra konsumenter att vi bryr oss om människor och biologisk mångfald: jorden, mikroorganismer, vatten och luft samt växter, djur och personer som är involverade i arbetet med våra naturliga ingredienser.
 

Hur skyddar vi de livsmiljöer där våra naturliga ingredienser växer?

Vi tar ansvar för de människor som odlar, skördar och bearbetar våra naturliga ingredienser. Endast genom att arbeta tillsammans kan vi garantera att dessa livsmiljöer inte utnyttjas och skyddas hållbart.

Weleda är ett av de första företagen i världen, och först i Norden med att ta emot UEBTs certifering.

Rik Kutsch Lojenga, VD för UEBT och expert på etiska inköp av naturliga ingredienser:

"Vi är stolta över att Weleda  är ett av de första varumärkena som får UEBT-etiketten på sina produkter. Genom att uppfylla vår internationellt erkända standard försäkrar Weleda 
att de tar hänsyn till biologisk mångfald och rättvisa vilkor, vid upphandling av råvaror och genom hela leveranskedjan. "

Vilka principer styr våra affärsaktiviteter?

UEBT-standarden omfattar 7 principer:

 1. Bevarande av biologisk mångfald
 2. Hållbar användning av biologisk mångfald
 3. Rättvis fördelning och användningen av biologisk mångfald
 4. Socioekonomisk hållbarhet (produktiv, finansiell och marknadsstyrning)
 5. Efterlevnad av nationell och internationell lagstiftning
 6. Respektera rättigheter för aktörer involverade i BioTrade-aktiviteter
 7. Tydlighet om markinnehav, nyttjanderätt och tillgång till naturresurser

Vad är UEBT?

UEBT är en ideell förening som främjar och verifierar företagets åtagande av inköp med respekt. Det arbetar för att förnya naturen och säkra en bättre framtid för människor genom etisk anskaffning av naturliga ingredienser. UEBT har som mål att bidra till en värld där människor och den biologiska mångfalden frodas.

Varför valde Weleda UEBT-märkningen?

I jämförelse med andra tillgängliga certifieringar innehåller UEBT-standarden även sociala, ekologiska och ekonomiska kriterier. Genom att uppfylla dessa kriterier tar vi en aktiv roll för att bevara mångfalden i våra ekosystem. Vi säkerställer naturresurser för framtida generationer.

Hur stödjer Weleda lokala samhällen?

 • Vi driver för närvarande cirka 50 långsiktiga odlingspartnerskap över hela världen.
 • Vi stöder lokala projekt för att ge ytterligare stöd till samhällen inom inköpsområden, till exempel med vård och utbildning.
 • Social hållbarhet är mycket mer än rättvis lön. Aspekter som skydd mot diskriminering och barn- eller tvångsarbete, upprätthållande av rättigheter till förening och främjande av arbetssäkerhet och arbetsrätt är exempel på de många internationella bestämmelser som UEBT-standarden bygger på.
 • Jordbrukare erbjuds rättvis betalning som gör det möjligt för dem att förbättra livskvaliteten för sig själva och deras samhällen.
 • Lokal livsmedelssäkerhet får inte äventyras av våra inköpsaktiviteter. Vi granskar våra försörjningskedjor enligt dessa principer och vidtar åtgärder vid behov.
 • Vi matchar våra metoder till denna krävande standard ner till fältnivå, utför kontroller om det behövs och vidtar åtgärder för förbättring tillsammans med våra lokala partners.
 • Vi ser också till att kulturell frihet och kunskap om inhemska samhällen om biologisk mångfald upprätthålls.

Hur arbetar Weleda för att bevara den biologiska mångfalden?

- Vi kräver att våra partners ska få information om utrotningshotade arter i inköpsområdet, till exempel från miljöministerier och lokala icke-statliga organisationer.

- På grundval av denna information kan vi vidta lämpliga åtgärder för att förhindra utrotning av hotade arter eller aktivt delta i befintliga projekt för att skydda biologisk mångfald. Till exempel inom internationell handel där vi samarbetar med CITES, för att skydda växtarter som Arnica. Vårt projekt stöder inte bara biologisk mångfald, utan även de lokala bönderna.

- Vi stöder våra partners i konvertering till ekologiskt jordbruk - utan bekämpningsmedel och monokulturer.

- Vi uppmuntrar våra odlingspartners att plantera blommor och häckar som ger en bättre livsmiljö för många insekter.

Våra Etiska Inköpsåtaganden

Föregå med gott exempel:

Ett växande antal konsumenter väljer medvetet naturliga kosmetika från Weleda. Denna ökande efterfrågan gör det möjligt för oss att göra en allt större positiv inverkan på människor och biologisk mångfald i våra försörjningskedjor. UEBT-certifieringen för "SOURCING WITH RESPECT" är ett viktigt bidrag i detta avseende. Vår vision är att fler företag följer samma väg för etiska inköp - för sig själva, för konsumenter och för vår planet.